Музеј савремене уметности са седиштем у Београду, Ушће 10, блок 15, Нови Београд,

расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

  за пријем једног извршиоца за рад на одређеним пословима и услове за рад на њима

  • САМОСТАЛНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке наука ( електротехничко и рачунарско инжињерство ) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер), односно на основним студијама  у трајању од четири године по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању (Електротехнички или Машински факултет); да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; активно знање једног светског језика; знање рада на рачунару (Word, Excel).

Опис посла: планира и координира и спроводи активности на развоју и одржавању информационих технологија у Музеју; организује обављање послова праћења и одржавања уграђених машинских система одржавања, развоја и имплемтације софтвера који се користе у Музеју, организује послове планирања развоја, одржжавања и сигурности рачунарско-комуникационе инфраструктуре; координира и надгледа активности набавке и одржавања рачунарске опреме, наменских програмскх пакета и база података; организује координира и надгледа активности на успостављању, одржавању и развоју информационих сервиса (интернет итд.), као и послове аутоматске обраде података; координира и надгледа израду и примену интерних стандарда, препорука и правила понашања корисника информационе инфраструктуре; сарађује са другим органима, организацијама и надлежним службама у вези одржавања уграђених система; дужан је да штити ауторска права апликативног софтвера и води документацију о инсталираним апликацијама; прати, прооучава и примењује законске и друге прописе и савремена достигнућа из области информационих технологија и предлаже њихову имплемтацију; у сарадњи са шефом службе обезбеђења ради на усавршавању и праћењу система безбедности објекта.

Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом до шест месеци.

 

Потребна документација:

 

  1. оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми
  2. доказ о радном искуству ( радна књижица, или други доказ о радном искуству – уговори, решења, потврде и др);
  3. кратка биографија(CV);
  4. извод из биометријске личне карте, односно фотокопија личне карте;
  5. уверење о држављанству Републике Србије , не старије од шест месеци ;
  6. извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;
  7. уверење суда да се против лица које конкурише не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужностини.
  8. Уверење из МУП-а да лице није кажњавано за кривична дела која га чине неподобниом за обављање послова.
  9. Доказ о општој здравственој способности- лекарско уверење ( оргинал )

Докази из тачке 1., 2, 4., 5., 6. , 7. и 8  се прилажу у оригиналу или копији овереној код

јавног бележника, односно другог надлеженог органа.

Доказе из тачке 1., 2., 3. 4. 7. и 8 кандидати достављају уз пријаву на конкурс а доказе из тачке 5., 6., , као и доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал), доставиће само кандидат који буде изабран.

Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему

ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.

Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 15 ( петнаест) дана и почиње и да тече од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање.   

      Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу

становања, потребне податке за контакт (телефон, е-mail).

Комисија Музеја ће обавити разговоре са кандидатима  у року од 15 радних дана од дана

завршетка јавног конкурса.

Неблаговремене, недопуштане, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које

нису приложени  потребни докази из тачке 1., 2., 3. 4. 7 и 8, Комисија Музеја неће разматрати.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „За јавни конкурс за избор самосталног инжењера за одржавање и информационе технологије“  се подносе на адресу: Музеј савремене уметности, 11070 Нови Београд, Ушће 10, блок 15  лично  непосредно сваког радног дана од 9-15  часова или путем поште препорученом пошиљком.

Пријаве на конкурс са наведеном документацијом доставити у затвореној коверти.

Сва обавештења у вези са јавним конкурсом даје: Ана Симић, позивом на број телефона: 011/3115-713  и 3111-137 лок 112.

Јавни конкурс за избор самосталног инжењера за одржавање и информационе технологије објављује се, на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање, на интернет страници „Infostud”,  на званичној интернет страни Музеја, као и на огласној табли или у просторијама Музеја.