Музеј савремене уметности са седиштем у Београду, Ушће 10, блок 15, Нови Београд,

расписује

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем два извршиоца за рад на одређеним пословима и услове за рад на њима

 

 • СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА-ДОМАР

 

Опис посла: спречава улазак сваког лица које би ометало рад,  угрожавало живот запослених и других лица или би могло угрозити имовину Музеја; утврђује идентитет, односно легитимише лица која желе да уђу у објекте Музеја: води писану евиденцију о лицима која улазе и излазе из објеката Музеја, са назнаком времена доласка и одласка: врши контролу и евиденцију о уношењу и изношењу музејских предмета, опреме и других материјала преко свих улаза у Музеју и објектима Музеја, као и проверу да ли за то постоји службени налог или одобрење; стара се о безбедности и бројчаном стању културних добара/уметничких дела која су постављена у Музеју и објектима Музеја на основу достављеног списка задуженог кустоса; води евиденцију долазака и одлазака запослених у радно време и ван утврђеног распореда радног времена у Музеју и објектима Музеја; спречава уношење оружја и других опасних материја и предмета и забрањује улазак у објекте Музеја лицима под дејством алкохола или других опојних средстава; свакодневно (у више наврата) врши обилазак и контролу објекта Музеја, просторија, постројења и инсталација, нарочито ноћу и у време када у објектима Музеја нема запосчених лица; спречава и отклања опасности од елементарних непогода, пожара, хаварија, и других опасности које могу угрозити објекте, другу имовину и запослене Музеја; да сва техничка средства обезбеђења и противпожарне заштите, са којима су снабдевени објекти Музеја, зна правилно да употреби и користи; издаје, односно прима кључеве просторија; открива радње које имају обележје кривичног дела, и одмах, без одлагања, извештава писаним путем директора, односно вршиоца дужности директора, а усмено шефа Службе обезбеђења, шефа Одељења општих послова и полицију; обезбеђује и чува евентуалне трагове извршења кривичног дела; врши контролу и чување паркираних моторних возила Музеја; у току и ванрадног времена неовлашћеним лицима не дозволи улазак у Музеј (депое, машинску халу и радионице); да познаје начин вршења обезбеђења и дужности прописане законом и другим актима Музеја; да лица која долазе у Музеј по разним основама у току радног времена допрати до запосленог да странка чека на портирници; да удаљи из објекта лице које омета ред и мир као и другим радњама штити лица и имовину Музеја; да се у случају одређених Музејских потреба, може ангажовати као испомоћ, како би се одређени посао у Музеју завршио на време (пренос слика, паноа, чишћења снега и других послова); да познаје начин вршења физичко-техничког и противпожарног обезбеђења и дужности прописане законом и другим општим актима Музеја; у зависности од распореда рада службе обезбеђења обавља и друге послове у складуса важећим прописима, општим актима Музеја, као и одлукама , налозима и наредбама директора, односно вршиоца дужности директора Музеја и шефа општих послова и службе обезбеђења.

 

 

Услови: III или IV степен стручне спреме; да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; да није кажњаван за прекршај против јавног реда и мира; уверење надлежне здравствене институције о психофизичкој спососбности за вршење послова службеника обезбеђења, без ношења оружја, уверење о положеном ватрогасном курсу; положен стручни испит (лиценца) за вршење послова обезбеђења, без ношења оржја у складу са Законом о приватном обезбеђењу; знање рада на рачунару (Word).

 

Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом до шест месеци.

 

Потребна документација:

 1. оверена копија дипломе или уверење о стеченој стручној спреми
 2. доказ о радном искуству ( радна књижица, или други доказ о радном искуству – уговори, решења, потврде и др);
 3. Уверење о положеном ватрогасном курсу
 4. Доказ о положеном стручном испиту (лиценца) за вршење послова обезбеђења, без ношења оржја у складу са Законом о приватном обезбеђењу
 5. кратка биографија(CV);
 6. извод из биометријске личне карте, односно фотокопија личне карте;
 7. уверење о држављанству Републике Србије , не старије од шест месеци ;
 8. извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;
 9. уверење суда да се против лица које конкурише не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужностини.
 10. Уверење из МУП-а да лице није кажњавано за кривична дела која га чине неподобниом за обављање послова, односно да није кажњаван за прекршај против јавног реда и мира
 11. Доказ о општој здравственој способности- лекарско уверење ( оргинал )

 

Докази из тачке 1., 2, 3., 4..,5., 6. , 7. ..8..9 и  10  се прилажу у оригиналу или копији овереној код јавног бележника, односно другог надлеженог органа.

 

Доказе из тачке 1., 2., 3. 4. 5..6..7. ..8..9..10  кандидати достављају уз пријаву на конкурс а доказе из тачке 11 као и доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал), доставиће само кандидати који буду изабрани.

Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему

ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.

Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 15 ( петнаест) дана и почиње и да тече од дана објављивања  јавног конкурса у публикацији „Послови“ и на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање.   

      Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу

становања, потребне податке за контакт (телефон, е-mail).

Комисија Музеја ће обавити разговоре са кандидатима  у року од 15 радних дана од дана

завршетка јавног конкурса.

Неблаговремене, недопуштане, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које

нису приложени  потребни докази из тачке 1., 2., 3. 4. 9 и 10, Комисија Музеја неће разматрати.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „За јавни конкурс за избор службеника обезбеђења-домара“  се подносе на адресу: Музеј савремене уметности, 11070 Нови Београд, Ушће 10, блок 15  лично  непосредно сваког радног дана од 9-15  часова или путем поште препорученом пошиљком.

Пријаве на конкурс са наведеном документацијом доставити у затвореној коверти.

Сва обавештења у вези са јавним конкурсом даје: Ана Симић, позивом на број телефона: 011/3115-713  и 3111-137 лок 112.

Јавни конкурс за избор службеника обезбеђења-домара објављује се у публикацији „Послови“ који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање и Музеја, као и на огласној табли или у просторијама Музеја.