Музеј савремене уметности са седиштем у Београду, Ушће 10, блок 15, Нови Београд, расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем једног извршиоца за рад на одређеним пословима и услове за рад на њима

 

–          СЕКРЕТАР МУЗЕЈА-

 

Услови: стечено високо образовање за научне, односно стручне области у оквиру образовано-научног поља друштвено-хуманистичких наука (правне науке) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер), односно на студијама у трајању од четри године по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању (Правни факултет); једна година радног искуства; познавање једног светског језика; знање рада на рачунару (Word).

 

Опис посла: свакодневно координира са свим Одељењима у Музеју; по овлашћењу директора заступа Музеј пред државним органима; регулише имовинско – правне односе; стара се о благовременој изради нацрта Статуа и других општих аката Музеја; органима управљања и директору даје савете у погледу правилне примене свих општих аката Музеја; врши осигурање зграде, културних добара и инвентара као и осигурање изложби у земљи и иностранству; у сарадњи са директором, председником управног и надзорног одбора припрема материјале за седнице Управног и Надзорног одбора и организује спровођење одлука и мера донетих на седницама; води матичну књигу запослених; води кадровску евиденцију и доставља податке надлеженом органу; израђује решења и одлуке из области радних односа; издаје потврде у вези са радним односима; чува персоналну документацију запослених; даје нацрт коришћења годишњих одмора запослених у договору са директором и шефовима Одељења, као и обавља друге послове по налогу директора.

 

Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом до шест месеци.

 

Потребна документација:

1.       оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;

2.       доказ о радном искуству;

3.       кратка биографија(CV);

4.       уверење о држављанству Републике Србије;

5.       извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;

6.       извод из биометријске личне карте, односно фотокопију личне карте;

7.       уверење да лице које конкурише није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Музеју.

Доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал), доставиће само кандидат који буде изабран.

 

Докази из тачке 1., 2, 4., 5. и 6. се прилажу у оригиналу или копији овереној код јавног

бележника, односно другог надлеженог органа.

Доказе под редним бројем 4. и 5. дужан је да прибави Музеј, у складу са прописом којим

се уређује управни поступак. У случају да доказе из тачке 4. и  5. не може да прибави Музеј, исте ће прибавити кандидат.

Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему

ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.

Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 10 ( десет ) дана и почиње

 да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурсау дневном листу „ Политика „ у издању за целу територију Републике Србијена званичној интернет страни Националне службе за запошљавање и Музеја, као и на огласној табли Музеја.

      Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу

становања, потребне податке за контакт (телефон, е-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс.

Комисија Музеја ће обавити разговоре са кандидатима  у року од 15 дана од дана

завршетка јавног конкурса.

Неблаговремене, недопуштане, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које

нису приложени сви потребни докази, Комисија Музеја неће разматрати.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком“За конкурс“ се подносе писаним

путем на адресу: Музеј савремене уметности, 11070 Нови Београд, Ушће 10, блок 15 или лично сваког радног дана од  9-15 часова.

 

Напомена: У складу са чланом 9. став (3) и чланом 103. Закона о Општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), Музеј је дужан да прибави доказе (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ове доказе Музеј може да прибави уколико учесник на јавном конкурсу поптпише Изјаву да Музеј за потребе поступка може да поднесе захтев,  да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеница о којима се води службена евиденција, а који су непходни у поступку одлучивања по расписаном јавном конкурсу. Уколико учесник на јавном конкурсу жели сам да прибави наведене доказе о томе ће се изричито изјаснити, односно потписати Изјаву.

Учесник на јавном конкурсу ће пре прибављања доказа у образцу Изјаве, која се потписује у Музеју савремене уметности, Београд –Нови Београд, Ушће 10, блок 15, заокружити на који начин жели да се прибаве докази из тачке 4. и 5.  

Сва обавештења у вези са јавним конкурсом и потписивањем Изјаве даје: 

 Лидија Јанковић, позивом на број телефона: 011/3676 292 и 3111137 лок 112.