Музеј савремене уметности са седиштем у Београду, Ушће 10, блок 15, Нови Београд,

расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем једног извршиоца за рад на одређеним пословима и услове за рад на њима

  • ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ – ЕКОНОМИСТА

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука ( економске науке ) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер), односно на основним студијама  у трајању од четири године по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању; да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; пет година радног искуства; знање рада на рачунару (Wорд, Еxцел).

Опис посла: Саставља предлоге плана буџета; организује одељење тако да обезбеди податке из којих се може вршити: утврђивање прихода и расхода, увид у стање и кретање имовине, обавеза и ванпословних средстава, утврђивање резултата пословања, израда анализа и информација о пословању и раду и других анализа од интереса за рад и доношење одлука; у сарадњи са директором, кустосима, секретаром Музеја, референтом за јавне набвке и шефовима Одељења, разрађује економске услове везане за организовање изложби, издавање публикација, набавку опреме и материјала у складу са Законом о јавним набавкама и утврђивање цена услуга; ради периодичне обрачуне и завршни рачун; извештаје за директора Музеја, Управни и Надзорни одбор; врши обрачун амортизације (ревалоризације) основних средстава; одговоран је за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја и контног оквира рашчлањеног на аналитичке рачуне; закључује пословне књиге у прописаним роковима и чува пословне књиге и рачуноводствене исправе на начин и у роковима прописаним законом; води пословне књиге у електронском облику уз помоћ софтвера који обезбеђује чување података о свим прокњиженим трансакцијама, функционисање система интерних рачуноводствених контрола и који онемогућавају брисање прокњижених пословних промена; врши усклађивање пословних књига, пописа имовине и обавеза и усаглашавање имовине и обавеза у прописаним роковима; задужен је за праћење, контролу и реализацију трошкова у сарадњи са кустосима и носиоциома пројекта и осталим учесницима на пројекту; прати трошкове реализације пројеката и врши финансијско правдање пројеката министарству надлежном за културу; ради годишње финансијске извештаје за све реализоване пројекте у претходној буџетској години; припрема са пописном комисијом предлог о расходовању основних средстава; прати прописе из области финансија и одговоран је за доследну примену истих; заједно са референтом за јавне набавке припрема план набавки;  пријављује кршење радне дисциплине и правила понашања учињених од стране запослених; одговоран је за уредно и ажурно вођење финансијске и остале документације у Одељењу као и за обављање свих послова који су законским путем стављени у надлежност шефа Одељења финансија; предаје годишње пореске пријаве; у сарадњи са секретаром Музеја саставља интерне опште акте којим се уређује организација финансијског система .

Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом до шест месеци.

 

Потребна документација:

  1. оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми
  2. доказ о радном искуству ( радна књижица, или други доказ о радном искуству – уговори, решења, потврде и др);
  3. кратка биографија (CV);
  4. извод из биометријске личне карте, односно фотокопија личне карте;
  5. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци ;
  6. извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;
  7. уверење суда да се против лица које конкурише не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужностини.
  8. Уверење из МУП-а да лице није кажњавано за кривична дела која га чине неподобниом за обављање послова из области рачуноводства.
  9. Доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (оргинал)

Докази из тачке 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8  се прилажу у оригиналу или копији овереној код

јавног бележника, односно другог надлеженог органа.

Доказе из тачке 1, 2, 3 и 4, кандидати достављају уз пријаву на конкурс, а доказе из тачке 5, 6 и 7, као и доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (оригинал), доставиће само кандидат који буде изабран.

Докази из тачке 1, 2, 4, 5, 6 и 7, се прилажу у оригиналу или копији овереној код јавног

бележника, односно другог надлеженог органа.

Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему

ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.

Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 10 (десет) дана и почиње

 да тече од дана објављивања јавног конкурса у публикацији „Послови“  у издању за целу територију Републике Србије.   

      Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу

становања, потребне податке за контакт (телефон, е-маил).

Комисија Музеја ће обавити разговоре са кандидатима  у року од 15 радних дана од дана

завршетка јавног конкурса.

Неблаговремене, недопуштане, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које

нису приложени  потребни докази из тачке 1, 2, 3 и 4, Комисија Музеја неће разматрати.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „За јавни конкурс за избор шефа Одељења за финансије“  се подносе на адресу: Музеј савремене уметности, 11070 Нови Београд, Ушће 10, блок 15  лично  непосредно сваког радног дана од 9-15 часова или путем поште препорученом пошиљком.

Пријаве на конкурс са наведеном документацијом доставити у затвореној коверти.

Сва обавештења у вези са јавним конкурсом даје: Ана Симић, позивом на број телефона: 011/3115-713  и 3111-137 лок 112.

Јавни конкурс за избор шефа Одељења за финансије Музеја објављује се у публикацији „Послови“ који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање и Музеја, као и на огласној табли или у просторијама Музеја.