Дечиjи клуб

Едукативни програм за децу предшколског и основношколског узраста (Дечиjи клуб МСУБ) развиjен jе са циљем да обезбеди активну комуникациjу на пољу визуелне културе и основна знања из области историjе и теориjе уметности (како националне тако и опште). Програм истражуjе могућности развиjања и продубљивања способности доживљавања, разумевања и процењивања уметичног дела, испитуjе моделе рада са децом коjи могу да се примене у курикуларноj концепциjи програма и развиjа нове моделе рада са школама. Пут за учење засновано на обради информациjа и решавању проблема води кроз Сталну музеjску поставку и текуће изложбе чиjи тематски репертоар обезбеђуjе интегративни и активни приступ учењу.

Омладински клуб

Едукативни програм за средњошколце (ОК МСУБ) креиран jе са циљем да, кроз промоциjу музеjских збирки и савремене визуелне продукциjе, активно учествуjе у формирању грађанског васпитног и образовног система. У том смислу збирке Музеjа савремене уметности нуде тематски репертоар за истраживање у области историjе и теориjе уметности, за развиjање критичког мишљења, за формирање свести о месту и улози уметности у културноj баштини. Савремена визуелна продукциjа, презентована кроз тематске изложбе, представља садржаj на коме се може усвоjити и развиjати визуелно мишљење, успоставити активан однос између визуелне уметности и едукациjе, еманциповати глобално, креативно мишљење као кључ за разумевање савременог друштва и услов за интеграциjу у њега.

Наставнички клуб

Програм jе намењен предавачима основних и средњих школа коjи примењуjу савремене методе наставе користећи интегративне теме и ресурсе окружења.

Истраживања у оквиру едукативних програма Музеjа савремене уметности у Београду, унутар развоjних концепциjа проjеката Дечиjег и Омладинског клуба показала су да учешће музеjских збирки у процесу учења коjи се базира на интегративном и интердисциплинарном принципу отвара простор у школском курикулуму за директну комуникациjу музеjа и школа. Наставнички клуб испитуjе конкретне моделе рада са ученицима коjи могу да се примене у курикуларноj концепциjи и развиjа нове моделе рада са школама.