Стална поставка дела из збирки МСУ мења се у периоду између 3 и 5 година и по правилу jе заснована jе на ауторским концепциjама реконструкциjе историjских целина, покрета, тенденциjа и индивидуалних поjава у jугословенском уметничком простору.

Актуелна стална поставка обухвата око 160 дела jугословенске уметности настала у периоду 1900–1981. и структурирана jе као склоп мини-изложби, распоређених у складу са просторним целинама изложбеног простора.

Структуирање поставке путем аутономних изложбених целина руковођено jе двоструким разлогом: изложба jе медиj примарне комуникациjе уметничког дела са публиком и стратегиjски модел формирања знања о уметности. Из тог разлога, свака мини-изложба истовремено функционише као текст коjи конфигурише и интерпретира поjедина поглавља историjе jугословенске уметности 20. века, али и као контекст за компаративно разумевање интрисичних значења и историjске позициjе сваког поjединачног уметничког дела. При том, редукован броj експоната у свим изложбеним сегментима има за циљ да стави посебан нагласак на поjединачна дела коjа jе историjа уметности у наjвећем броjу већ верификовала као антологиjска дела jугословенске модерне уметности. Овако конципирана, стална поставка изложена дела пођеднако третира као репрезентативне семантичке обjекте и као аутохтоне естетске обjекте, омогућаваjући посетиоцима лакоћу кретања кроз свет идеjа, тема и стилско-jезичких ориjентациjа jугословенског уметничког простора.

Основни изложбени сегменти поставке распоређени су на следећи начин: почеци модерног сликарства (симболизам, импресионизам, реализам), сезанизам и посткубизам, експресионизам (боjе и форме), интимизам, пионири апстракног сликарства, историjске авангарде (конструктивизам, надреализам), социjално ангажована уметност, експресивна фигурациjа после 1945, фантастична уметност и „тамни модернизам”, апстракни пеjзаж, енформел, неоконструктивизам и протоминимализам, позномодернистичка апстракна скулптура, београдска нова фигурациjа, концептуална уметност, видео-перформанс, инострана графика (апстракне тенденциjе после 1945, поп-арт).

Стална поставка налази се на II и III нивоу изложбеног простора, док су приземље, IV и V ниво намењени текућим изложбама. У терминима између текућих изложби, IV и V ниво користе се за представљање „модуларних”, превасходно тематских и монографских изложби са делима из збирки МСУ коjе настаjу као резултат истраживачког рада кустоса са збиркама. Такође, посебне модуле чине поставке дела из периода од 1980. до данас коjе због ограничености изложбеног простора ниjе било могуће уврстити у сталну поставку. Модуларне изложбе омогућаваjу већу фреквентност излагања дела из збирки, а такође су намењене и приказивању у градовима по унутрашњости Србиjе.

Аутор и кустос: Деjан Сретеновић