Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook Facebook


Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19

Radno vreme


Muzej savremene umetnosti
Ušće 10, blok 15, Beograd

Radno vreme: 12:00-20:00
Vikendom: 10:00 - 18:00
Utorkom je Muzej zatvoren za publiku.

Cena ulaznice: 500 rsd
Studenti, učenici osnovnih i srednjih škola, penzioneri, korisnici EYCA, City Card i City Pass kartica: 250 rsd

Pravo na besplatan ulaz:
Lica sa invaliditetom, trudnice, predškolska deca, profesori, docenti, asistenti i studenti istorije umetnosti, arhitekture, likovne i priminjene umetnosti, novinari, zaposleni iz srodnih kulturnih ustanova, članovi ICOM-a, AICA, IKT, ULUS-a, ULUPUDS-a i drugih strukovnih udruženja.

Informacije o grupnim posetama i vođenjima možete dobiti od 9 do 18h, na broj telefona 063-862-3129, i na info@msub.org.rs

Popusti se ostvaraju uz pokazivanje legitimacije na blagajni Muzeja.
Ulaz je besplatan svake srede.

****

Salon Muzeja savremene umetnosti
Pariska 14, Beograd

Radno vreme: 12:00-20:00 Utorkom je Salon zatvoren za publiku. Ulaz u Salon je besplatan.

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd

Radno vreme: 12:00-20:00
Utorkom je Legat zatvoren za publiku.
Ulaz u Legat je besplatan.

Javni konkurs za izbor direktora Muzeja savremene umetnostiNa osnovu člana 35. stav 2. i člana 36. Zakona o  kulturi ("Službeni glasnik RS", broj 72/09, 13/2016, 30/2016 –ispr. i 6/2020), člana 42. stav 1. tačka 9) Statuta Muzeja savremene umetnosti, broj 2/111 od 23. decembra 2016. godine, Odluke o izmeni Statuta  Muzeja savremene umetnosti, broj 01-2/29 od 07. marta 2018. godine,  Odluke o izmenama Statuta Muzeja savremene umetnosti, broj 01-2/158 od 19. decembra 2018. godine, Odluke o izmenama i dopunama Statuta Muzeja savremene umetnosti, broj 01-2/61 od 03.novembra 2020. godine i Odluke Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Muzeja savremene umetnosti, broj 01-2/82 od 29. decembra 2020. godine

Upravni odbor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA

MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI

 

Na konkurs za direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu ( u daljem tekstu: Muzej) može se javiti kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

 

1)  Visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, oblast: istorijske, arheološke i klasične nauke (diplomirani istoričar umetnosti, master istoričar umetnosti); oblast: nauke o umetnostima (diplomirani teoretičar umetnosti, master teoretičar umetnosti); u okviru polja umetnost, oblast: likovne umetnosti (diplomirani likovni umetnik, master likovni umetnik) i oblast: interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije;

2)  da ima najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi;

3)   da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti je pokrenuta

 istraga i prethodni postupak za krivična dela koja se gone po službenoj

 dužnosti;

4) državljanstvo Republike Srbije;

5) aktivno znanje jednog svetskog jezika.

 

Prilikom sastavljanja Liste kandidata za izbor direktora Muzeja, Upravni odbor će ceniti i sledeće uslove:

-          da poznaje delatnost, odnosno poslovanje Muzeja i muzejske delatnosti;

-          da poseduje organizatorske sposobnosti;

-          kvalitet predloženog programa rada i razvoja Muzeja iz podnete konkursne dokumentacije.

 

Uz prijavu na konkrs je potrebno da se dostavi:

1)      predlog programa rada i razvoja Muzeja za period od četiri godine koji ne bitrebalo da bude kraći od 5 strana;

2)  diploma ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi;

3)  radna knjižica, odnosno drugi dokaz o radnom iskustvu  (ugovori, rešenja, potvrde

     i dr.) iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom

     je stečeno radno iskustvo u kulturi;

4)  biografija koja sadrži podatke o obrazovanju, podatke o dosadašnjem radu, odnosno

     vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat

     radio i ostvarenim rezultatima na tim poslovima do podnošenja prijave na javni

     konkurs, kao i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju

     i podatke o posebnim oblastima znanja;  

5)  uverenje Osnovnog i Višeg suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični

      postupak, niti je pokrenuta istraga i prethodni postupak za krivična dela koja se

      gone po službenoj dužnosti (izdato nakon objavljivanja konkursa);

6)   uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);

7)   izvod iz matične knjige rođenih;

8)   izvod iz biometrijske lične karte, odnosno fotokopiju lične karte;

9)  dokaz o znanju svetskog jezika (diploma fakulteta, nostrifikovana diploma

     inostranog fakulteta, potvrda o položenom ispitu na studijama ili uverenje-

     potvrda referentne  akreditovane ustanove)

Dokazi iz tačke 2), 3), 5), 6) 7) i 9) se prilažu u originalu ili kopiji overenoj kod javnog beležnika, odnosno drugog nadležnog organa.

Dokaze pod rednim brojem 5), 6) i 7) dužan je da pribavi Muzej, u skladu sa propisom kojim se uređuje upravni postupak. U slučaju da dokaze iz tačke 5),6) i 7) ne može da pribavi Muzej, iste će pribaviti kandidat.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku sprovešće se uvidom u podatke iz prijave; uvidom u dokumenta dostavljena uz prijavu; a veština komunikacije i procena motivacije za rad; poznavanje delatnosti, odnosno poslovanja Muzeja i provera organizatorskih sposobnosti-usmenim razgovorom. Datum usmenog razgovora sa učesnicima javnog konkursa biće određen naknadno, o čemu će učesnici javnog konkursa biti blagovremeno obavešteni.

Direktora Muzeja imenuje Vlada Republike Srbije na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

 Rok za podnošenje prijava na javni konkurs za imenovanje direktora Muzej je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „ Politika“ u izdanju za celu teritoriju Republike Srbije.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja i  potrebne podatke za kontakt (telefon, e-mail).

 Upravni odbor će obaviti razgovore sa kandidatima i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa, dostaviti Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije zapisnik o obavljenim razgovorima i obrazloženi predlog liste kandidata, po azbučnom redu, sa mišljenjem o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata.

Upravni odbor je dužan da postupa sa prijavama na javni konkurs u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova sa naznakom „Za javni konkurs za izbor direktora Muzeja savremene umetnosti “ se podnose na adresu: Muzej savremene umetnosti, 11070 Novi Beograd, Ušće 10, blok 15  lično  neposrednosvakog radnog dana od 9-16 časova ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

Prijave na konkurs sa navedenom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti.

Napomena: U skladu sa članom 9. stav (3) i članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/2016 i 95/2018- autentično tumačenje), Muzej je dužan da pribavi dokaze (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uverenje Osnovnog i Višeg suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti je pokrenuta istraga i prethodni postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti). Ove dokaze Muzej može da pribavi ukoliko učesnik na javnom konkursu poptpiše Izjavu, odnosno ovlašćenjeovereno kod javnog beležnika za dokaz pod tačkom 5)  da Muzej za potrebe postupka može da podnese zahtev,  da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenica o kojima se vodi službena evidencija, koji su nephodni u postupku odlučivanja po raspisanom javnom konkursu. Ukoliko učesnik na javnom konkursu želi sam da pribavi navedene dokaze dužan je pre pribaljanja istih da se izričito izjasni da će ih sam pribaviti shodno  članu 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku, odnosno da potpiše Izjavu. U tom slučaju, ukoliko učesnik na javnom konkursu u roku ne podnese tražene dokaze, njegova prijava će se smatrati neurednom u smislu člana 59. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku. Izjave se potpisuje u Muzeju savremene umetnosti, Beograd- Novi Beograd, Ušće 10, blok 15.

 

Sva obaveštenja o javnom konkursu daje: Lidija Janković, sekretar Muzeja, pozivom na broj: 011/ 3676 291 i 3111 137.

 

Javni konkurs za izbor direktora Muzeja objavljuje se u dnevnom listu " Politika" koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, na zvaničnoj internet strani Nacionalne službe za zapošljavanje i Muzeja, kao i na oglasnoj tabli ili u prostorijama Muzeja.