Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook FacebookRadno vreme


Muzej savremene umetnosti
Ušće 10, blok 15, Beograd

Nedelja–sreda
10–18 časova

Četvrtak–subota
10–22 časova

Utorkom je muzej zatvoren za publiku.

Ulaznice:
· Cena ulaznice: 600 rsd
· Grupne ulaznice: 400 rsd
· Studenti, učenici osnovnih i srednjih škola, penzioneri: 300 rsd
· Porodične ulaznice: roditelji (600 rsd) deca od 7 do 17 (150 rsd)
· Svake prve srede u mesecu ulaz je besplatan.
· Ulaznice se mogu kupiti na blagajni muzeja i preko https://www.tickets.rs/

Informacije o grupnim posetama i vođenjima na broj telefona 063-862-3129, i na mail info@msub.org.rs svaki dan sem utorka od 10 do 18 časova.

Informacije o prodaji ulaznica MSUB blagajna (011) 3115 713

****

Salon Muzeja savremene umetnosti

Pariska 14, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd
Zatvoren za publiku

Javni konkurs za izbor direktora Muzeja savremene umetnostiNa osnovu člana 35. stav 2. i člana 36. Zakona o  kulturi ("Službeni glasnik RS", broj 72/09 i 13/2016), člana 42. stav 1. tačka 9) Statuta Muzeja savremene umetnosti, broj 2/111 od 23. decembra 2016. godine, Odluke o izmeni Statuta  Muzeja savremene umetnosti, broj 01-2/29 od 07. marta 2018. godine, Odluke o izmeni Statuta  Muzeja savremene umetnosti, broj 01-2/158 od 19. decembra 2018. godine i Odluke Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Muzeja savremene umetnosti, broj 01-2/4 od 23. januara 2019.  godine

Upravni odbor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA

MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI

Na konkurs za direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu ( u daljem tekstu: Muzej) može se javiti kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

1)  Visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, oblast: istorijske, arheološke i klasične nauke (diplomirani istoričar umetnosti, master istoričar umetnosti); oblast: nauke o umetnostima (diplomirani teoretičar umetnosti, master teoretičar umetnosti); u okviru polja umetnost, oblast: likovne umetnosti (diplomirani likovni umetnik, master likovni umetnik) i oblast: interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije;

2)  da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

3)   da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti je pokrenuta

 istraga i prethodni postupak za krivična dela koja se gone po službenoj

 dužnosti;

4) državljanstvo Republike Srbije;

5) aktivno znanje jednog svetskog jezika.

Prilikom sastavljanja Liste kandidata za izbor direktora Muzeja, Upravni odbor će ceniti i sledeće uslove:

-          da poznaje delatnost, odnosno poslovanje Muzeja i muzejske delatnosti;

-          da poseduje organizatorske sposobnosti;

-          kvalitet predloženog programa rada i razvoja Muzeja iz podnete konkursne dokumentacije.

Kandidat je obavezan da uz prijavu podnese sledeće dokaze:

1)  predlog programa rada i razvoja Muzeja za period od četiri godine;

2)  diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi;

3)  radnu knjižicu, odnosno drugi dokaz o radnom iskustvu  (ugovori, rešenja, potvrde i dr.) iz    

     kojih se može utvrditi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno

     iskustvo;

4)  biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima;

5)   uverenje Osnovnog i Višeg suda  da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti            je pokrenuta istraga i prethodni postupak za krivična dela koja se gone po službenoj    dužnosti (izdato nakon objavljivanja konkursa);

6)   uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);

7)   izvod iz matične knjige rođenih;

8)   izvod iz biometrijske lične karte, odnosno fotokopiju lične karte;

9)  dokaz o znanju svetskog jezika (diploma fakulteta, nostrifikovana diploma inostranog

     fakulteta, potvrda o položenom ispitu na studijama ili uverenje-potvrda referentne

     akreditovane ustanove)

Dokazi iz tačke 2), 3), 5), 6) 7) i 9) se prilažu u originalu ili kopiji overenoj kod javnog beležnika, odnosno drugog nadležnog organa.

Dokaze pod rednim brojem  6) i 7) dužan je da pribavi Muzej, u skladu sa propisom kojim se uređuje upravni postupak. U slučaju da dokaze iz tačke 6) i 7) ne može da pribavi Muzej, iste će pribaviti kandidat.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku sprovešće se uvidom u podatke iz prijave; uvidom u dokumenta dostavljena uz prijavu; znanje jednog svetskog jezika; veština komunikacije i procena motivacije za rad; poznavanje delatnosti, odnosno poslovanja Muzeja i provera organizatorskih sposobnosti-usmenim razgovorom. Datum usmenog razgovora sa učesnicima javnog konkursa biće određen naknadno, o čemu će učesnici javnog konkursa biti blagovremeno obavešteni.

Direktora Muzeja imenuje Vlada Republike Srbije na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Rok za podnošenje prijava kandidata na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „ Politika“u izdanju za celu teritoriju Republike Srbije.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, potrebne podatke za kontakt (telefon, e-mail), podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na javni konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Upravni odbor će obaviti razgovore sa kandidatima i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa, dostaviti Ministarstvu kulture i informisanja RepublikeSrbije zapisnik o obavljenim razgovorima i obrazloženi predlog liste kandidata, po azbučnom redu, sa mišljenjem o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor će odbaciti zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za kulturu, u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova sa naznakom „Za konkurs“ se podnose pisanim putem na adresu: Muzej savremene umetnosti, 11070 Novi Beograd, Ušće 10, blok 15 ili lično svakog radnog dana od 9-15 časova.

Prijave na konkurs sa navedenom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom šifre.

Predlog programa rada i razvoja Muzeja za period od četiri godine  kandidati treba da dostave maksimalno do 10 strana.       

Napomena: U skladu sa članom 9. stav (3) i članom 103. Zakona o Opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/2016), Muzej je dužan da pribavi dokaze (izvod iz matične knjige rođenih i uverenje od državljanstvu) na osnovu zahteva kandidata. Ukoliko kandidat želi sam da pribavi navedene dokaze dužan je da pre pribavljanja istih shodno članu 103. stav 3.  Zakona potpiše Izjavu. Izjava se potpisuje u Muzeju savremene umetnosti, 11070 Novi Beograd, Ušće 10, blok 15. U slučaju da Muzej pribavlja dokaze neće snositi odgovornost ukoliko dokumenta ne stignu u zakonskom roku, odnosno do dana otvaranja prijava na javni konkurs i takvu prijavu Upravni odbor neće razmatrati.

Sva obaveštenja o javnom konkursu daje: Snežana Marjanović-Antonović, sekretar Muzeja, pozivom na broj: 011/3676 288 i 3676 291.

Javni konkurs za izbor direktora Muzeja objavljuje se u dnevnom listu "Politika" koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, na zvaničnoj internet strani Nacionalne službe za zapošljavanje i Muzeja.