Muzej savremene umetnosti sa sedištem u Beogradu, Ušće 10, blok 15, Novi Beograd,

raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

  za prijem jednog izvršioca za rad na određenim poslovima i uslove za rad na njima

  • SAMOSTALNI INŽENjER ZA ODRŽAVANjE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnološke nauka ( elektrotehničko i računarsko inžinjerstvo ) na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master), odnosno na osnovnim studijama  u trajanju od četiri godine po pravilima koja su važila pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Elektrotehnički ili Mašinski fakultet); da se protiv njega ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; aktivno znanje jednog svetskog jezika; znanje rada na računaru (Word, Excel).

Opis posla: planira i koordinira i sprovodi aktivnosti na razvoju i održavanju informacionih tehnologija u Muzeju; organizuje obavljanje poslova praćenja i održavanja ugrađenih mašinskih sistema održavanja, razvoja i implemtacije softvera koji se koriste u Muzeju, organizuje poslove planiranja razvoja, održžavanja i sigurnosti računarsko-komunikacione infrastrukture; koordinira i nadgleda aktivnosti nabavke i održavanja računarske opreme, namenskih programskh paketa i baza podataka; organizuje koordinira i nadgleda aktivnosti na uspostavljanju, održavanju i razvoju informacionih servisa (internet itd.), kao i poslove automatske obrade podataka; koordinira i nadgleda izradu i primenu internih standarda, preporuka i pravila ponašanja korisnika informacione infrastrukture; sarađuje sa drugim organima, organizacijama i nadležnim službama u vezi održavanja ugrađenih sistema; dužan je da štiti autorska prava aplikativnog softvera i vodi dokumentaciju o instaliranim aplikacijama; prati, prooučava i primenjuje zakonske i druge propise i savremena dostignuća iz oblasti informacionih tehnologija i predlaže njihovu implemtaciju; u saradnji sa šefom službe obezbeđenja radi na usavršavanju i praćenju sistema bezbednosti objekta.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme sa probnim radom do šest meseci.

 

Potrebna dokumentacija:

 

  1. overena kopija diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi
  2. dokaz o radnom iskustvu ( radna knjižica, ili drugi dokaz o radnom iskustvu – ugovori, rešenja, potvrde i dr);
  3. kratka biografija(CV);
  4. izvod iz biometrijske lične karte, odnosno fotokopija lične karte;
  5. uverenje o državljanstvu Republike Srbije , ne starije od šest meseci ;
  6. izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci;
  7. uverenje suda da se protiv lica koje konkuriše ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnostini.
  8. Uverenje iz MUP-a da lice nije kažnjavano za krivična dela koja ga čine nepodobniom za obavljanje poslova.
  9. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti- lekarsko uverenje ( orginal )

Dokazi iz tačke 1., 2, 4., 5., 6. , 7. i 8  se prilažu u originalu ili kopiji overenoj kod

javnog beležnika, odnosno drugog nadleženog organa.

Dokaze iz tačke 1., 2., 3. 4. 7. i 8 kandidati dostavljaju uz prijavu na konkurs a dokaze iz tačke 5., 6., , kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti-lekarsko uverenje (original), dostaviće samo kandidat koji bude izabran.

Datum usmenog razgovora sa učesnicima javnog konkursa biće određen naknadno, o čemu

će učesnici javnog konkursa biti blagovremeno obavešteni.

Rok za podnošenje prijava kandidata na javni konkurs je 15 ( petnaest) dana i počinje i da teče od dana objavljivanja javnog konkursa na zvaničnoj internet strani Nacionalne službe za zapošljavanje.   

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu

stanovanja, potrebne podatke za kontakt (telefon, e-mail).

Komisija Muzeja će obaviti razgovore sa kandidatima  u roku od 15 radnih dana od dana

završetka javnog konkursa.

Neblagovremene, nedopuštane, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje

nisu priloženi  potrebni dokazi iz tačke 1., 2., 3. 4. 7 i 8, Komisija Muzeja neće razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova sa naznakom „Za javni konkurs za izbor samostalnog inženjera za održavanje i informacione tehnologije“  se podnose na adresu: Muzej savremene umetnosti, 11070 Novi Beograd, Ušće 10, blok 15  lično neposredno svakog radnog dana od 9-15  časova ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

Prijave na konkurs sa navedenom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti.

Sva obaveštenja u vezi sa javnim konkursom daje:

Ana Simić, pozivom na broj telefona: 011/3115-713  i 3111-137 lok 112.

Javni konkurs za izbor samostalnog inženjera za održavanje i informacione tehnologije objavljuje se, na zvaničnoj internet strani Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici „Infostud”,  na zvaničnoj internet strani Muzeja, kao i na oglasnoj tabli ili u prostorijama Muzeja.