Muzej savremene umetnosti sa sedištem u Beogradu, Ušće 10, blok 15, Novi Beograd,

raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

za prijem jednog izvršioca za rad na određenim poslovima i uslove za rad na njima

  • ŠEF ODELjENjA ZA FINANSIJE – EKONOMISTA

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ( ekonomske nauke ) na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master), odnosno na osnovnim studijama  u trajanju od četiri godine po pravilima koja su važila pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju; da se protiv njega ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; pet godina radnog iskustva; znanje rada na računaru (Word, Excel).

Opis posla: Sastavlja predloge plana budžeta; organizuje odeljenje tako da obezbedi podatke iz kojih se može vršiti: utvrđivanje prihoda i rashoda, uvid u stanje i kretanje imovine, obaveza i vanposlovnih sredstava, utvrđivanje rezultata poslovanja, izrada analiza i informacija o poslovanju i radu i drugih analiza od interesa za rad i donošenje odluka; u saradnji sa direktorom, kustosima, sekretarom Muzeja, referentom za javne nabvke i šefovima Odeljenja, razrađuje ekonomske uslove vezane za organizovanje izložbi, izdavanje publikacija, nabavku opreme i materijala u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i utvrđivanje cena usluga; radi periodične obračune i završni račun; izveštaje za direktora Muzeja, Upravni i Nadzorni odbor; vrši obračun amortizacije (revalorizacije) osnovnih sredstava; odgovoran je za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja i kontnog okvira raščlanjenog na analitičke račune; zaključuje poslovne knjige u propisanim rokovima i čuva poslovne knjige i računovodstvene isprave na način i u rokovima propisanim zakonom; vodi poslovne knjige u elektronskom obliku uz pomoć softvera koji obezbeđuje čuvanje podataka o svim proknjiženim transakcijama, funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola i koji onemogućavaju brisanje proknjiženih poslovnih promena; vrši usklađivanje poslovnih knjiga, popisa imovine i obaveza i usaglašavanje imovine i obaveza u propisanim rokovima; zadužen je za praćenje, kontrolu i realizaciju troškova u saradnji sa kustosima i nosiocioma projekta i ostalim učesnicima na projektu; prati troškove realizacije projekata i vrši finansijsko pravdanje projekata ministarstvu nadležnom za kulturu; radi godišnje finansijske izveštaje za sve realizovane projekte u prethodnoj budžetskoj godini; priprema sa popisnom komisijom predlog o rashodovanju osnovnih sredstava; prati propise iz oblasti finansija i odgovoran je za doslednu primenu istih; zajedno sa referentom za javne nabavke priprema plan nabavki;  prijavljuje kršenje radne discipline i pravila ponašanja učinjenih od strane zaposlenih; odgovoran je za uredno i ažurno vođenje finansijske i ostale dokumentacije u Odeljenju kao i za obavljanje svih poslova koji su zakonskim putem stavljeni u nadležnost šefa Odeljenja finansija; predaje godišnje poreske prijave; u saradnji sa sekretarom Muzeja sastavlja interne opšte akte kojim se uređuje organizacija finansijskog sistema .

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme sa probnim radom do šest meseci.

 

Potrebna dokumentacija:

  1. overena kopija diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi
  2. dokaz o radnom iskustvu ( radna knjižica, ili drugi dokaz o radnom iskustvu – ugovori, rešenja, potvrde i dr);
  3. kratka biografija (CV);
  4. izvod iz biometrijske lične karte, odnosno fotokopija lične karte;
  5. uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci ;
  6. izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci;
  7. uverenje suda da se protiv lica koje konkuriše ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnostini.
  8. Uverenje iz MUP-a da lice nije kažnjavano za krivična dela koja ga čine nepodobniom za obavljanje poslova iz oblasti računovodstva.
  9. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lekarsko uverenje (orginal)

Dokazi iz tačke 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8,  se prilažu u originalu ili kopiji overenoj kod

javnog beležnika, odnosno drugog nadleženog organa.

Dokaze iz tačke 1, 2, 3 i 4, kandidati dostavljaju uz prijavu na konkurs, a dokaze iz tačke 5, 6 i 7, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lekarsko uverenje (original), dostaviće samo kandidat koji bude izabran.

Dokazi iz tačke 1, 2, 4, 5, 6 i 7, se prilažu u originalu ili kopiji overenoj kod javnog

beležnika, odnosno drugog nadleženog organa.

Datum usmenog razgovora sa učesnicima javnog konkursa biće određen naknadno, o čemu

će učesnici javnog konkursa biti blagovremeno obavešteni.

Rok za podnošenje prijava kandidata na javni konkurs je 10 (deset) dana i počinje da teče od dana objavljivanja javnog konkursa u publikaciji „Poslovi“  u izdanju za celu teritoriju Republike Srbije.   

      Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu

stanovanja, potrebne podatke za kontakt (telefon, e-mail).

Komisija Muzeja će obaviti razgovore sa kandidatima  u roku od 15 radnih dana od dana

završetka javnog konkursa.

Neblagovremene, nedopuštane, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje

nisu priloženi  potrebni dokazi iz tačke 1, 2, 3 i 4, Komisija Muzeja neće razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova sa naznakom „Za javni konkurs za izbor šefa Odeljenja za finansije“  se podnose na adresu: Muzej savremene umetnosti, 11070 Novi Beograd, Ušće 10, blok 15  lično  neposredno svakog radnog dana od 9-15 časova ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

Prijave na konkurs sa navedenom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti.

Sva obaveštenja u vezi sa javnim konkursom daje: Ana Simić, pozivom na broj telefona: 011/3115-713  i 3111-137 lok 112.

Javni konkurs za izbor šefa Odeljenja za finansije Muzeja objavljuje se u publikaciji „Poslovi“ koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, na zvaničnoj internet strani Nacionalne službe za zapošljavanje i Muzeja, kao i na oglasnoj tabli ili u prostorijama Muzeja.