Muzej savremene umetnosti sa sedištem u Beogradu, Ušće 10, blok 15, Novi Beograd,

raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

 

za prijem dva izvršioca za rad na određenim poslovima i uslove za rad na njima

 

 • SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA-DOMAR

 

Opis posla: sprečava ulazak svakog lica koje bi ometalo rad,  ugrožavalo život zaposlenih i drugih lica ili bi moglo ugroziti imovinu Muzeja; utvrđuje identitet, odnosno legitimiše lica koja žele da uđu u objekte Muzeja: vodi pisanu evidenciju o licima koja ulaze i izlaze iz objekata Muzeja, sa naznakom vremena dolaska i odlaska: vrši kontrolu i evidenciju o unošenju i iznošenju muzejskih predmeta, opreme i drugih materijala preko svih ulaza u Muzeju i objektima Muzeja, kao i proveru da li za to postoji službeni nalog ili odobrenje; stara se o bezbednosti i brojčanom stanju kulturnih dobara/umetničkih dela koja su postavljena u Muzeju i objektima Muzeja na osnovu dostavljenog spiska zaduženog kustosa; vodi evidenciju dolazaka i odlazaka zaposlenih u radno vreme i van utvrđenog rasporeda radnog vremena u Muzeju i objektima Muzeja; sprečava unošenje oružja i drugih opasnih materija i predmeta i zabranjuje ulazak u objekte Muzeja licima pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava; svakodnevno (u više navrata) vrši obilazak i kontrolu objekta Muzeja, prostorija, postrojenja i instalacija, naročito noću i u vreme kada u objektima Muzeja nema zaposčenih lica; sprečava i otklanja opasnosti od elementarnih nepogoda, požara, havarija, i drugih opasnosti koje mogu ugroziti objekte, drugu imovinu i zaposlene Muzeja; da sva tehnička sredstva obezbeđenja i protivpožarne zaštite, sa kojima su snabdeveni objekti Muzeja, zna pravilno da upotrebi i koristi; izdaje, odnosno prima ključeve prostorija; otkriva radnje koje imaju obeležje krivičnog dela, i odmah, bez odlaganja, izveštava pisanim putem direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora, a usmeno šefa Službe obezbeđenja, šefa Odeljenja opštih poslova i policiju; obezbeđuje i čuva eventualne tragove izvršenja krivičnog dela; vrši kontrolu i čuvanje parkiranih motornih vozila Muzeja; u toku i vanradnog vremena neovlašćenim licima ne dozvoli ulazak u Muzej (depoe, mašinsku halu i radionice); da poznaje način vršenja obezbeđenja i dužnosti propisane zakonom i drugim aktima Muzeja; da lica koja dolaze u Muzej po raznim osnovama u toku radnog vremena doprati do zaposlenog da stranka čeka na portirnici; da udalji iz objekta lice koje ometa red i mir kao i drugim radnjama štiti lica i imovinu Muzeja; da se u slučaju određenih Muzejskih potreba, može angažovati kao ispomoć, kako bi se određeni posao u Muzeju završio na vreme (prenos slika, panoa, čišćenja snega i drugih poslova); da poznaje način vršenja fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja i dužnosti propisane zakonom i drugim opštim aktima Muzeja; u zavisnosti od rasporeda rada službe obezbeđenja obavlja i druge poslove u skladusa važećim propisima, opštim aktima Muzeja, kao i odlukama , nalozima i naredbama direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora Muzeja i šefa opštih poslova i službe obezbeđenja.

 

 

Uslovi: III ili IV stepen stručne spreme; da se protiv njega ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; da nije kažnjavan za prekršaj protiv javnog reda i mira; uverenje nadležne zdravstvene institucije o psihofizičkoj spososbnosti za vršenje poslova službenika obezbeđenja, bez nošenja oružja, uverenje o položenom vatrogasnom kursu; položen stručni ispit (licenca) za vršenje poslova obezbeđenja, bez nošenja oružja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju; znanje rada na računaru (Word).

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme sa probnim radom do šest meseci.

 

Potrebna dokumentacija:

 1. overena kopija diplome ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi
 2. dokaz o radnom iskustvu ( radna knjižica, ili drugi dokaz o radnom iskustvu – ugovori, rešenja, potvrde i dr);
 3. Uverenje o položenom vatrogasnom kursu
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu (licenca) za vršenje poslova obezbeđenja, bez nošenja oržja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju
 5. kratka biografija(CV);
 6. izvod iz biometrijske lične karte, odnosno fotokopija lične karte;
 7. uverenje o državljanstvu Republike Srbije , ne starije od šest meseci ;
 8. izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci;
 9. uverenje suda da se protiv lica koje konkuriše ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnostini.
 10. Uverenje iz MUP-a da lice nije kažnjavano za krivična dela koja ga čine nepodobniom za obavljanje poslova, odnosno da nije kažnjavan za prekršaj protiv javnog reda i mira
 11. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti- lekarsko uverenje ( orginal )

 

Dokazi iz tačke 1., 2, 3., 4..,5., 6. , 7. ..8..9 i  10  se prilažu u originalu ili kopiji overenoj kod javnog beležnika, odnosno drugog nadleženog organa.

 

Dokaze iz tačke 1., 2., 3. 4. 5..6..7. ..8..9..10  kandidati dostavljaju uz prijavu na konkurs a dokaze iz tačke 11 kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti-lekarsko uverenje (original), dostaviće samo kandidati koji budu izabrani.

Datum usmenog razgovora sa učesnicima javnog konkursa biće određen naknadno, o čemu

će učesnici javnog konkursa biti blagovremeno obavešteni.

Rok za podnošenje prijava kandidata na javni konkurs je 15 ( petnaest) dana i počinje i da teče od dana objavljivanja  javnog konkursa u publikaciji „Poslovi“ i na zvaničnoj internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje.   

 

      Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu

stanovanja, potrebne podatke za kontakt (telefon, e-mail).

 

Komisija Muzeja će obaviti razgovore sa kandidatima  u roku od 15 radnih dana od dana

završetka javnog konkursa.

 

Neblagovremene, nedopuštane, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje

nisu priloženi  potrebni dokazi iz tačke 1., 2., 3. 4. 9 i 10, Komisija Muzeja neće razmatrati.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova sa naznakom „Za javni konkurs za izbor službenika obezbeđenja-domara“  se podnose na adresu: Muzej savremene umetnosti, 11070 Novi Beograd, Ušće 10, blok 15  lično  neposredno svakog radnog dana od 9-15  časova ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

 

Prijave na konkurs sa navedenom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti.

Sva obaveštenja u vezi sa javnim konkursom daje: Ana Simić, pozivom na broj telefona: 011/3115-713  i 3111-137 lok 112.

 

Javni konkurs za izbor službenika obezbeđenja-domara objavljuje se u publikaciji „Poslovi“ koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, na zvaničnoj internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Muzeja, kao i na oglasnoj tabli ili u prostorijama Muzeja.