Атеље обавља конзервациjу и рестаурациjу сликарских дела рађених разноврсним техникама и материjалима из збирки и легата МСУБ.

Поред тога предлаже мере заштите уметничких дела и прати њихову реализациjу, спроводи мере заштите, константно прати стање у коме се налазе дела у оквиру изложби и у депоима Музеjа и благовремено интервенише у случаjевима где се укаже потреба. Атеље такође обавља послове евидентирања стања дела коjа се позаjмљуjу другим установама или стижу као позаjмице за потребе изложби у Музеjу. Проучава и разрађуjе методе рада и технологиjе наjновиjих материjала коjи се употребљаваjу у савременоj уметности, кроз стручну литературу прати достигнућа у области конзервациjе и рестаурациjе и сарађуjе са конзерваторским службама других установа. Зависно од могућности, Атеље прихвата понуде за конзервациjу и рестаурациjу дела из других установа и од приватних власника. Атеље за конзервациjу и рестаурациjу Музеjа савремене уметности води стручну евиденциjу и документациjу везану за заштиту уметничких дела.