Stalna postavka dela iz zbirki MSU menja se u periodu između 3 i 5 godina i po pravilu je zasnovana je na autorskim koncepcijama rekonstrukcije istorijskih celina, pokreta, tendencija i individualnih pojava u jugoslovenskom umetničkom prostoru.

Aktuelna stalna postavka obuhvata oko 160 dela jugoslovenske umetnosti nastala u periodu 1900–1981. i strukturirana je kao sklop mini-izložbi, raspoređenih u skladu sa prostornim celinama izložbenog prostora.

Struktuiranje postavke putem autonomnih izložbenih celina rukovođeno je dvostrukim razlogom: izložba je medij primarne komunikacije umetničkog dela sa publikom i strategijski model formiranja znanja o umetnosti. Iz tog razloga, svaka mini-izložba istovremeno funkcioniše kao tekst koji konfiguriše i interpretira pojedina poglavlja istorije jugoslovenske umetnosti 20. veka, ali i kao kontekst za komparativno razumevanje intrisičnih značenja i istorijske pozicije svakog pojedinačnog umetničkog dela. Pri tom, redukovan broj eksponata u svim izložbenim segmentima ima za cilj da stavi poseban naglasak na pojedinačna dela koja je istorija umetnosti u najvećem broju već verifikovala kao antologijska dela jugoslovenske moderne umetnosti. Ovako koncipirana, stalna postavka izložena dela podjednako tretira kao reprezentativne semantičke objekte i kao autohtone estetske objekte, omogućavajući posetiocima lakoću kretanja kroz svet ideja, tema i stilsko-jezičkih orijentacija jugoslovenskog umetničkog prostora.

Osnovni izložbeni segmenti postavke raspoređeni su na sledeći način: počeci modernog slikarstva (simbolizam, impresionizam, realizam), sezanizam i postkubizam, ekspresionizam (boje i forme), intimizam, pioniri apstraknog slikarstva, istorijske avangarde (konstruktivizam, nadrealizam), socijalno angažovana umetnost, ekspresivna figuracija posle 1945, fantastična umetnost i „tamni modernizam”, apstrakni pejzaž, enformel, neokonstruktivizam i protominimalizam, poznomodernistička apstrakna skulptura, beogradska nova figuracija, konceptualna umetnost, video-performans, inostrana grafika (apstrakne tendencije posle 1945, pop-art).

Stalna postavka nalazi se na II i III nivou izložbenog prostora, dok su prizemlje, IV i V nivo namenjeni tekućim izložbama. U terminima između tekućih izložbi, IV i V nivo koriste se za predstavljanje „modularnih”, prevashodno tematskih i monografskih izložbi sa delima iz zbirki MSU koje nastaju kao rezultat istraživačkog rada kustosa sa zbirkama. Takođe, posebne module čine postavke dela iz perioda od 1980. do danas koje zbog ograničenosti izložbenog prostora nije bilo moguće uvrstiti u stalnu postavku. Modularne izložbe omogućavaju veću frekventnost izlaganja dela iz zbirki, a takođe su namenjene i prikazivanju u gradovima po unutrašnjosti Srbije.

Autor i kustos: Dejan Sretenović